Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України ім. Б. І. Вєркіна

ВІДДІЛ  МІКРОКОНТАКТНОЇ  СПЕКТРОСКОПІЇ

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук, професор
Найдюк Юрій Георгійович
тел : +(380)-57-3402211, факс: +(380)-57-3403370, +(380)-57-3450593, e-mail: naidyuk at ilt.kharkov.ua

 

 
Про відділ
Головні публікації
Проекти і гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея
                             

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє оновлення
 
25.01.2018

 

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ

  Відділ заснований у 1970 році за ініціативою академіка НАН України Б. І. Вєркіна 
 
 З 1970 р. по 2011 р. відділом керував академік НАН України I. К. Янсон

Склад відділу

На теперішній час у відділі працює 13 співробітників, серед яких 
3 доктори фіз.-мат. наук – Золочевський І. В, Найдюк Ю. Г., Хоткевич А. В.,
4 кандидати фіз.-мат. наук – Башлаков Д.Л., Бобров М. Л., Квітницька О. Є., Терехов А. В.

Основні напрямки досліджень

  • мікроконтактна спектроскопія електрон-фононної та електрон-квазічастинкової взаємодії в металах, сплавах, сполуках, високотемпературних надпровідниках, органічних і важкоферміонних сполуках та ін.;

  • дослідження актуальних надпровідників: рідкісноземельних нікельборокарбідів, дибориду магнію, високотемпературних і залізовмісних надпровідників методом андріївського відбиття;

  • співіснування надпровідності, магнітного впорядкування і хвиль зарядової/спінової густини;

  • релаксаційні процеси та нестаціонарні явища в точкових контактах при високочастотному та лазерному опроміненні;

  • ефект Кондо в металевих контактах;

  • дворівневі системи в металевих стеклах;

  • квантування провідності в 3-D наномістках;

  • нелінійні та нестаціонарні ефекти в провідності феромагнітних наноконтактів, пов'язані з передачею спінового моменту;

  • релаксаційні та нестаціонарні процеси у надпровідних плівках при високочастотному опроміненні

Найбільш  важливі результати досліджень

Відкрито і розроблено метод мікроконтактної спектроскопії.

Складено атлас мікроконтактних спектрів електрон-фононної взаємодії для більше, ніж 30 металів.

Виявлено ефект Кондо в контактах iз магнiтними домiшками та відкрито розмірний Кондо-ефект.

Виявлено теплові ефекти у мiкроконтактах та розвинуто модуляцiйну мiкроконтактну спектроскопiю.

Розвинуто шумову мiкроконтактну спектроскопiю фононів.

Запропоновано методику дослідження кінетики нерівноважних фононів із дебаєвськими енергіями у ряді металів і визначено їх часи життя.

Виявлено ефект інверсії мікроконтактних спектрів напівметалів, пов'язаний з ефектами сильної локалізації.

Відкрито квантування провідності в тривимірних металевих містках атомних розмірів. Виявлено оболонковий ефект у провідності нанодротиків із лужних металів.

Досліджена температурна та магнітопольова залежність параметра порядку в простих надпровідниках Zn, Sn, In, Nb на основі вивчення спектрів андріївського відбиття, що дало експериментальне обґрунтування існуючої теорії. 

Отримані спектри андріївського відбиття та електрон-квазічастинкової взаємодії для ряду металооксидних високотемпературних надпровідників.

Показана можливість створення СКВІД  структури на основі звичайного і важкоферміонного надпровідника URu2Si2, необхідної для визначення симетрії надпровідного параметру порядку. Виявлено явище сильного розпарювання в контактах на межі з важкоферміонними надпровідниками.

Методом андріївського відбиття виявлено дві щілини в надпровідному стані дибориду магнію MgB2. Встановлена анізотропія електрон-фононної взаємодії в цiй cполуцi.

Експериментально підтверджено двощілинний характер надпровідності в рідкоземельних нікельборокарбідних сполуках на основі аналізу особливостей їх спектрів андріївського відбиття. Досліджені спектри електрон-квазічастинкової взаємодії, знайдена низькочастотна квазічастинкова мода і виявлені ефекти кристалічного поля в цих сполуках.

Виявлено поверхневий спін-вентильний ефект в точкових контактах iз одиночною феромагнітною плівкою (Со) та відкрита резонансна стимуляція прецесії намагніченості в таких контактах.

Виявлено та вивчено явище стимуляції надпровідності мікрохвильовим опроміненням у мікромістках, надпровідних каналах та широких плівках.

Виявлено й досліджено високочастотні центри й лінії просковзування фази параметра порядку у вузьких та широких надпровідних плівках.

Виявлено ефект Воллебена у магнітних надпровідниках Dy1-xYxRh4B4.  
 

Дослідницькі групи

Мікроконтактна спектроскопія (МКС) електрон-квазічастинкової взаємодії

Дослідження спінзалежних ефектів у провідності  мікроконтактів із магнітних матеріалів  

МКС та спектроскопія андріївського відбиття актуальних надпровідників

Транспортні, резистивні, високочастотні, магнітні та теплові властивості традиційних та високотемпературних надпровідників