EN UA

Відділ оптичних та магнітних властивостей твердих тіл

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Група досліджень метастабільних мультифероїків

Склад групи


Олена Леонідівна Фертман
fertman@ilt.kharkov.ua

Керівник групи,
старший науковий співробітник,
доктор фіз.-мат. наук.
Фаузія Сайфієвна Покровська


Інженер.

Основні напрямки наукової діяльності:

Магнітні властивості матеріалів на основі 3d- та 4f-елементів: рідкоземельні інтерметаліди, перовскіти, нано-розмірні системи, магнітні стекла, мультифероїки, подвійні шаруваті гідроксиди на основі кобальту (LDH).

Найважливіші наукові результати за останній час:

 • Виявлено обмінний зсув гістерезисної петлі намагнічування манганіту Nd2/3Ca1/3MnO3, якому властивий колосальний магнетоопір, що підтвердив існування магнітного фазового розшарування та продемонстрував наявність обмінної взаємодії між феромагнітними нанокластерами і антиферомагнітною матрицею в манганітах (2014).
 • За допомогою методів електронного спінового резонансу (ESR), SQUID магнітометрії і вимірювання електричного опору вперше отримане пряме свідоцтво того, що нижче температури зарядового упорядкування, Tco ~ 212 K, сполука являє собою суміш зарядово-впорядкованої і зарядово-невпорядкованої фаз, яка самоорганізується в процесі фазового перетворення в зарядово-впорядкований стан (2016).
 • Вперше виявлено високотемпературну аномалію магнітних властивостей Со-вмісних подвійних шаруватих гідроксидів [Со2+1-xAl3+x(OH)2]x+(CO3y-)x/y·5H2O в інтервалі температур 75 – 175 K; встановлено, що аномалію обумовлено обумовлено ефектом «заморожування» водневих зв’язків (2017).
 • Вперше виявлено обмінний зсув петель гістерезису у новому перспективному мультифероїку BiFe0.5Sc0.5O3, який недавно було синтезовано в умовах високого тиску, що виникає при охолодженні у магнітному полі нижче температури магнітного впорядкування та свідчить про магнітне фазове розшарування цієї сполуки у магнітно впорядкованому стані (2018).

Міжнародне співробітництво:

 • Universidade de Aveiro (CICECO), Aveiro, Portugal.
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJS), Kosice, Slovak Republic.
 • STFC Rutherford Appleton Laboratory (ISIS Facility), Oxfordshire, Didcot, The United Kingdom.
 • Universität Duisburg-Essen (UDE), Essen, Germany.
 • Vilniaus Universitetas (VU), Vilnius, Lithuania.
 • Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (FZU), Prague, Czech Republic.
 • B.I. Stepanov institute of Physics of the National Academy of Sciences of Belarus (IFAN), Minsk, Belarus.
 • Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Science (INTiBS PAN), Wroclaw, Poland.
 • State Scientific and Production Association "Scientific-Practical Materials Research Centre of the National Academy of Sciences of Belarus" (JISSSP NASB), Minsk, Belarus.
 • Institute of Technical Acoustics of the National Academy of Sciences of Belarus" (ITA NASB), Minsk, Belarus.