B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering National Academy of Science (NAS) of Ukraine

DEPARTMENT OF POINT-CONTACT SPECTROSCOPY

Head of the Department  
Prof. Naidyuk Yurii Georgievich
Tel : +(380)-57-3402211, Fax: +(380)-57-3403370, +(380)-57-3450593, e-mail: naidyuk at ilt.kharkov.ua

 

 
About us
Main publications
Projects and Grants
Collaboration
Staff
Photo gallery
                

Scientific deparments of  ILTPE
Main web-page of ILTPE


Last modified
 
19.04.2019

 Photo gallery

 

The participants of the 3d International Workshop on Point-Contact Spectroscopy  (Kharkiv, September, 2014)

 

 

2005 year

 

The first row: Naidyuk Yu.G., Kvitnitskaya .., Yanson I.K., Yatsyuk .G., Tiutrina L.V., Kamarchuk G.V., Khotkevich A.V.
The second row: Triputen L.Yu., Beloborod'ko S.I., Ryabovol V.V., Bobrov N.L., Shklyarevskii O. I., Bagatskii V.M., Gudimenko V..,
Balkashin .P., Malishev .N., Chubov P.N., Fisun V.V., Bashlakov D.L., Akimenko .I., Chernobay V.N.

 

The participants of the 1st International Conference on Point-Contact Spectroscopy  (Staryi Saltov, September, 1991)

 

On the department seminar  (~ 1991)

From left to right: Marinchak A., Fisun V. V., Chubov P. N., Kvitnitskaya O. E., Rybalchenko L. F.,

Zasetskii G. V., Mastinskaya I.L. V., Ponomarenko N. M., Kamarchuk G. V., Yanson I. K., Khotkevich A. V.

 

 

Dr. A. Nowack (Germany) during visit of the department with Dr. Yu. G. Naidyuk (1990)

 

On the department seminar  (~ 1986)

The first row: Shekhter R. I., Kulik I. O. The second row: Naidyuk Yu. G., Bobrov N. L., Balkashin O. P., Chubov P. N.

The third row: Rybalchenko L. F., Krainyukov S., Moskalets M. V., Ponomarenko N. M., Gudimenko V.., Tuluzov I. G., Omelyanchuk .N.

1-row: Bobrov N.L, Shklyarevskii O.I, Ilyin G.N., Belyaev G.G.
2-row: Balkashin O.P., Akimenko A.I, Yanson I.K., Pilipenko Yu.A.
3-row: Fisun V.V., Naidyuk Yu. G., Gribov N. N., Kamarchuk G.V.

1980 year.

Komsomol young group of the department: Shklyarevskii O. I., Lysykh .., Khotkevich A.V., Naidyuk Yu.G.