взлом
ILTPE logo

Рада молодих вчених і спеціалістів
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду молодих вчених і спеціалістів
Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

1. Загальні положення

Рада молодих вчених і спеціалістів Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (далі РМВС) є органом самоврядування наукової молоді ФТІНТ НАН України (далі Інститут). Рада створена з метою всебічного сприяння науковій, дослідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених інституту, а також, залучення до роботи в інституті талановитої наукової молоді. .

Рада створена на підставі рекомендацій, що містяться у Постанові Президії Національної академії наук України № 206 від 23.06.99 “Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України”. .

Рада молодих вчених і спеціалістів працює у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України. Інститут надає Раді організаційну, консультативну та іншу підтримку. У своїй діяльності Рада керується цими Положеннями та Статутом Інституту. Положення про Раду та подальші зміни до нього приймаються на загальних зборах молодих вчених Інституту та погоджуються з директором Інституту. Членами РМВС можуть бути молоді вчені, які працюють в Інституті або навчаються в аспірантурі при Інституті (згідно статті 1 Закону України про наукову і науково-технічну діяльність № 677-VIII від 15.09.2015 із відповідними змінами та доповненнями, молодий вчений – вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі). .

Основними завданнями діяльності РМВС є:
- Підвищення професійної кваліфікації молодих вчених Інституту.
- Сприяння розширенню особистих контактів, співпраці наукової молоді не тільки в Інституті але й с молоддю інших академічних інститутів та вищіх учбових закладів.
- Організація дозвілля та оздоровлення молоді Інституту.
- Посередництво при вирішенні внутрішньоінститутських питань молоді.
- Пошук талановитої молоді серед студентів, залучення їх до роботи в Інституті.

2. Організаційна структура

Рада молодих вчених і спеціалістів ФТІНТ НАН України складається з голови, одного або двох заступників, секретаря і членів РМВС, що представляють основні наукові напрямки роботи Інституту. Кількість членів РМВС не повинна перевищувати 20 осіб. .

Строк повноважень Ради кожного скликання складає 2 роки.
Формування складу РМВС здійснюється наступним чином:
- Кандидатури членів РМВС висуваються загальними зборами молодих вчених і спеціалістів Інституту, а також можуть пропонуватись науковими семінарами відділів та Проблемними Радами Інституту з числа молодих вчених. Члени РМВС обираються загальними зборами молодих вчених і спеціалістів Інституту з числа запропонованих кандидатур, простою більшістю голосів молодих вчених, що присутні на зборах.
- Голова Ради, як правило з науковим ступенем не нижче кандидата наук, обирається з членів Ради на засіданні РМВС.
- Кандидатури заступників голови та секретаря пропонуються головою Ради зі складу РМВС, та затверджується Радою молодих вчених і спеціалістів.
- Рішення РМВС вважається чинним, якщо під час його прийняття простою більшістю голосів на засіданні Ради присутні не менше 2/3 членів РМВС.
- Рада молодих вчених і спеціалістів має право ставити питання про переобрання члена Ради у разі нехтування їм обов’язками та систематичної відсутності на засіданнях РМВС. Член РМВС може за власним бажанням припинити участь у роботі Ради, попередньо повідомивши РМВС.
- Переобрання члена РМВС здійснюється на загальних зборах молодих вчених і спеціалістів Інституту з висунутих кандидатур, що представляють науковий напрямок, від якого переобирається представник.

У своїй діяльності РМВС спирається на підтримку постійної комісії по роботі з науковою молоддю Вченої Ради ФТІНТ НАН України. .

Члени РМВС – представники наукових напрямків, інформують відповідні Проблемні Ради Інституту про роботу РМВС. .

РМВС щорічно звітує про свою роботу Вченій Раді Інституту та молоді Інституту (на щорічних загальних зборах молодих вчених і спеціалістів Інституту).

3. Основні напрямки роботи

Своєю діяльністю РМВС сприяє виконанню завдань Інституту з підготовки наукових кадрів, проведення наукових досліджень по тематиках Інституту, пропаганди новітніх досягнень в області фізики серед академічної молоді та залучення її до науково-дослідної та науково-організаційної роботи.

1. Проводить заходи, спрямовані на надання молодим вченим допомоги в дослідницькій та науковій роботі, сприяє зростанню їх знань і професійної майстерності, приймає участь в організації дозвілля молоді Інституту.
2. Інформує молодих вчених Інституту щодо розкладу конференцій, умов участі в національних та міжнародних конкурсах і грантах.
3. Надає допомогу щодо участі в наукових конференціях, які проводяться в Інституті та інших організаціях.
4. Організовує і проводить за участю провідних вчених Інституту конференції та семінари молодих вчених.
5. Бере участь у підведенні підсумків наукової роботи молодих вчених та аспірантів.
6. Залучає молодь до активної науково-дослідної та науково-організаційної роботи.
7. Надає допомогу молодим науковцям у підготовці до вступу в аспірантуру та складанні кандидатських іспитів, і студентам, що виконують в Інституті дипломні та курсові роботи.
8. Організовує залучення молодих вчених і аспірантів до роботи зі школярами та студентами вищих навчальних закладів.

4. Права Ради молодих вчених та спеціалістів

Рада молодих вчених має право:

1. Вносити рекомендації та пропозиції керівництву Інституту з питань наукової та творчої діяльності молодих вчених.
2. Організовувати творчі зв’язки молодих вчених Інституту з вченими і фахівцями науково-дослідних організацій України, лекції та доповіді провідних фахівців.
3. Вносити пропозиції керівництву Інституту про відрядження молодих вчених на наукові школи і конференції різних рівнів.
4. Представляти молодь Інституту у відносинах з іншими організаціями молодих вчених, вносити пропозиції адміністрації Інституту щодо відрядження представників РМВС для участі в нарадах та симпозіумах молодих вчених України.
5. Висувати претендентів на здобуття національних і міжнародних молодіжних премій, стипендій, грантів тощо.
6. Вносити пропозиції щодо проведення наукових конференцій та семінарів молодих вчених.