Відділ магнетизму


Завідувач відділом доктор фіз.-мат. наук

Курносов Володимир Самуілович

E-mail: kurnosov@il.kharkov.ua

Тел. : +380(57) 340-08-81


Відділ був утворений в 1994 році шляхом об'єднання декількох дослідницьких груп відділу низькотемпературного магнетизму (завідувач відділом академік НАН України Єременко В.В. (до 1986 року) і член-кореспондент НАН України Харченко М.Ф. (починаючи з 1986 року)) і декількох груп відділу радіо і інфрачервоної спектроскопії (з 1966 по 1991 завідуючиий відділом член-кореспондент НАН України Звягін А.І.). З 1994 по 2019 відділом керував академік НАН України Гнатченко С.Л.


В даний час у відділі працює 27 співробітників, серед яких 4 доктори наук – Гнезділов В.П. Курносов В.С., Фертман О.Л., академік НАНУ Харченко М.Ф. і 15 кандидатів наук – Бєдарєв В.А., Єременко А.В., Качур І.С., Кобец М.І., Кутько Х.В., Меренков Д.М., Милославська О.В., Нестеренко Н.М., Пащенко В.О., Песчанський О.В., Пірятинська В.Г., Савіна Ю.О., Савицький В.М., Хрустальов В.М., Цапенко В.В.Основні напрями досліджень:
 • магнітні, високочастотні і резонансні властивості магнетиків;
 • спонтанні і індуковані магнітним полем спін-орієнтаційні фазові переходи в магнітовпорядкованих діелектриках, металевих магнітних надгратках і наноструктурах;
 • структурні фазові переходи в магнітних діелектриках;
 • неоднорідні магнітні стани, що утворюються в процесі магнітних і структурних фазових переходів;
 • динаміка кристалічної решітки, розсіяння світла на електронних і магнітних збудженнях;
 • оптична, міліметрова і інфрачервона спектроскопія магнітовпорядкованих кристалів;
 • фотоіндуковані явища в магнітних кристалах;
 • властивості метастабільних високотемпературних мультифероїків;
 • низькоенергетична динамика шаруватих кристалічних сполук рідкісноземельних іонів в магнітному полі;
 • оптика та спектроскопія магніто-концентрованих фероїків;
 • магнітооптика антиферомагнітних кристалів та штучних магнітних наноструктур.
Деякі найбільш важливі результати, отримані співробітниками відділу:
 • виявлення неоднорідних станів поблизу індукованих магнітним полем фазових переходів в антиферомагнетиках і феримагнетиках, дослідження їх статичних і динамічних властивостей;
 • виявлення фотоіндукованих лінійного двозаломлення і поглинання в антиферомагнітних і парамагнітних марганцевих гранатах; виявлення фотоіндукованих фазових переходів в оксидах марганцю;
 • виявлення поверхневих і об'ємних неколінеарних структур, що індукуються магнітним полем в багатошарових наноструктурних плівках і надгратках;
 • виявлення особливостей тонкої структури экситон-магнонного поглинання світла, обумовлених високою щільністю станів поблизу дна спін-хвильової зони, в низьковимірних антиферомагнетиках
 • виявлення ефекту гігантського пом'якшення фононних мод в допірованих манганитах нижче температури переходу метал-ізолятор;
 • виявлення спін-флуктуаційного фазового стану і ефекту демпфування фононних коливань в Fe2+ координаційному полімері;
 • виявлення високочастотних обмінних мод антиферомагнітного резонансу;
 • виявлення і дослідження нестаціонарних хаотичних режимів антиферомагнітного резонансу в низьковимірному антиферомагнетику;
 • виявлення індукованих магнітним полем структурних фазових переходів в низьковимірних магнетиках;
 • виявлення квантового тунелювання магнітного моменту в ізинговських ланцюжках при наднизьких температурах;
 • виявлення однофононного поглинання і розсіяння світла в кристалах, що індукується редукцією зони Бріллюена при магнітному впорядкуванні;
 • виявлення впливу зарядового страйп-впорядкування на формування фононних і магнонних спектрів в низьковимірних никелатах.