Ласкаво запрошуємо до сайту нашого відділу!

Основним напрямком діяльності відділу є експериментальне та теоретичне дослідження транспортних властивостей нормальних та надпровідних систем при низьких температурах. Нами накопичено великий досвід роботи, розроблені оригінальні експериментальні та теоретичні методи.
    За час існування відділу (з 1970 року) його дослідниками була отримана ціла низка пріоритетних результатів: виконані одні з перших спостережень квантового розмірного ефекту та ефектів слабкої локалізації в тонких плівках напівметалів, знайдено новий тип квантових осциляцій кінетичних коефіцієнтів при відносно високих температурах та ін.

    Теоретичні роботи, що виконуються у відділі, продовжують традиції школи І.М. Ліфшиця.  Отримані нашими теоретиками результати, що відносяться до дослідження кінетичних явищ в металах при довільному законі дисперсії носіїв заряду, внесли важливий внесок до розвитку електронної теорії металів.    
    Результати досліджень відображені в оглядах та монографіях, удостоєні престижних національних премій

    У теперішній час ми займаємося вивченням квантового транспорту заряду в нових провідних системах: двовимірному електронному газі, шаруватих провідниках, багатокомпонентних провідних та надпровідних  сполуках, а також у точкових тунельних контактах, системах нормальний метал-надпровідник.

    До сфери наших інтересів входять експериментальне вивчення ефектів слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду, спін-орбітальної взаємодії в двохвимірному електронному газі, квантовий ефект Холла, дослідження впливу безпорядку кристалічної ґратки на кінетичні, надпровідникові та магнітні властивості твердих тіл, дослідження квантових когерентних явищ у системах нормальний метал-надпровідник, теорія електронного транспорту у шаруватих металах та точкових контактах.  

    Експериментальне обладнання, що є у відділі, дозволяє досліджувати провідні властивості у температурному інтервалі 75 мК - 300 К в магнітних полях до 6 Т.

    У відділі працюють 7 докторів і 6 кандидатів фізико-математичних наук. За останні 5 років нами надруковано близько 100 статей.

 

Наша адреса:
Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України,
пр. Науки, 47, Харків, 61103, Україна
e-mail:
тел.: +380(57)-341-08-68, fax: + (380)-57-340-33-70