Главная страница ФТИНТ

Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України

Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл

Завідуючий відділом доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник  
Гречнєв Геннадій Євгенович
тел : +(380)-57-3405011, факс: +(380)-57-3403370, e-mail: grechnev@ilt.kharkov.ua

Коротко про відділ
Напрямки досліджень
Основні результати
Методики
Публікації
Дисертації
Проекти та гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє поновлення
28.08.2012
 


ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Магнітооб’ємні дослідження
Вивчення пружних властивостей твердих тіл
Магнітні дослідження
Теоретичні дослідження електронних спектрів 
та магнітних властивостей
Дослідження структури та магнітопружних властивостей систем з пониженою розмірністю
в області низькотемпературних  фазових переходів


Група низькотемпературних магнітних досліджень

 
керівник   Десненко В. О.
e-mail:desnenko@ilt.kharkov.ua
кандидат фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник
Дослідження магнітних та надпровідних властивостей ВТНП на основі заліза.

Виявлення індукованих магнітним полем структурних фазових переходів в оксидах марганцю.

Виявлення діамагнітних аномалій орбітальної сприйнятливості в металах і інтерметалевих сполуках при реалізації електронних топологічних переходів в зонній структурі.

Дослідження магнітних властивостей вуглецевих нанотрубок, інтеркальованих перехідними металами.

Розвиток методу магнітної структуроскопії.


Група магнітооб’ємних досліджень

керівник   Панфілов А. С.
e-mail:panfilov@ilt.kharkov.ua
кандидат фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник
Систематичні дослідження магнітооб'ємних ефектів в перехідних d-металах та їх сплавах та виявлення основних механізмів перебудови їх електронного спектра під тиском.

Вивчення ефектів тиску в магнітній сприйнятливості систем зі змінною валентністю на основі рідкісноземельних елементів - церію, самарію та ітербію.

Дослідження магнітного стану в магнітовпорядкованих оксидах марганцю, кобальту та рутенію.

Виявлення аномалій в поведінці магнітної сприйнятливості ВТНП сполук FeSe (Te) в області нормальної фази під тиском.

вверх

Група досліджень пружних властивостей твердих тіл

керівник Філь В.Д.
e-mail:fil@ilt.kharkov.ua
доктор фіз.-мат. наук 
професор
Електронні властивості металів у нормальному та надпровідному станах.

Динаміка вихрових градок у надпровідниках II роду.

Магнітопружність.

Фазові перетворення різної природи у твердих тілах.

Прецизійні виміри модулів пружності монокристалів.

вверх


Група дослідження структури та магнітопружних властивостей систем із зниженою розмірністю в області низькотемпературних фазових переходів

керівник  Сіренко В.А.
e-mail:sirenko@ilt.kharkov.ua
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
Виявлення та дослідження квантових магнітних осцилляцій магнітострикції у змішанному стані надпровідників 

Виявлення виникнення двійникової структури при формуванні антиферомагнітної діелектричної фази в манганіті Nd0.5Sr0.5MnO3

Виявлення та пояснення від’ємного теплового розширення сполук системи EuBaCuO та 2H-NbSe2 вздовж кристалографічної вісі значно нижче температури Дебая.

Дослідження пружного розсіювання рентгенівського опромінення та нейтронів на одному зразку 2H-NbSe2 та за однакових умов. Спостереженні розбіжності обумовлюються спектральною шириною зондуючого опромінення

Комплексні дослідження впливу опромінення швидкими електронами на структурні та магнітні властивості 2H-NbSe2, що виявили допування електронами кристалічних площин, збагачених селеном

Отримання відтворюваних замкнених наноформуваннь 2H-NbSe2 (нанотрубки та нанодроти), спостережені в електронному мікроскопі

Створення автономного гелієвого комбі-кріостата для всіх типів рентгенівських досліджень в інтервалі температур 10-300 К.

вверх

Група теоретичних досліджень електронних спектрів та магнітних властивостей

керівник  Гречнєв Г. Є.
e-mail:grechnev@ilt.kharkov.ua
доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник
Теоретично досліджені анізотропні магнітні властивості гексагональної фази заліза в екстремальних умовах внутрішнього ядра Землі і можливість їх зв'язку з анізотропією сейсмічних хвиль.

Вперше проведено розрахунки з перших принципів анізотропії магнітної сприйнятливості гексагональних перехідних металів.

Теоретично досліджені електронна структура, стабільність, магнітні та електрохімічні властивості літієвих батарей на основі оксидів марганцю.

Теоретично досліджені магнітні властивості залізо-вмісних ВТНП LaFeAsO та FeSe (Te).

Вивчена природа магнітооб'ємних ефектів у сполуках перехідних, рідкісноземельних металів і актинидів.

Проведені детальні розрахунки електронної структури, пружних і магнітних властивостей диборидів, гексаборидів і додекаборидів перехідних та рідкісноземельних металів.

вверх
Об’єкти 
досліджень
RM3
ВТСП
GMR
CMR

CeCo2
UAl3
UGa3
UIn3
USi3
UGe3
LuGa3
TmGa3
ErGa3
CeIn3xSnx
GdIn3xSnx
2H-NbSe2

LixMn2O4
FeGe2
FeSi
Ni3Al
TiCo
MnSi
GdM
RNi5
LaFeAsO2
CaPb3
YbPb3
 FeSe2
FeTe2
YbPb3
YbSn3
CaPb3
CaSn3
MB4 
MB6 
MB12
ScB2
ZrB2
HfB2
PrIn3
GdIn3
LuIn3
Nd0.5Sr0.5MnO3
Nd2/3Ca1/3MnO3
La2/3Ba1/3MnO3
La1-xCaxMnO3
La1-xCaxMnO3
(U 1-xThx)3Al2Si3
(U 1-xThx)3Al2Ge3
Pr0.9MnOx
YNi5-xCux
LaNi5-xCux
CeNi5-xCux
Ce(Ni1-xCux)5
Eu(Ba1-xLax)2Cu3O7