Главная страница ФТИНТ

Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України

Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл

Завідуючий відділом доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник  
Гречнєв Геннадій Євгенович
тел : +(380)-57-3405011, факс: +(380)-57-3403370, e-mail: grechnev@ilt.kharkov.ua

Коротко про відділ
Напрямки досліджень
Основні результати
Методики
Публікації
Дисертації
Проекти та гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє поновлення
28.08.2012
 


МЕТОДИКИ ТА УСТАТКУВАННЯ

Магнітооб’ємні дослідження
Вивчення пружних властивостей твердих тіл
Магнітні дослідження
Теоретичні дослідження електронних спектрів 
та магнітних властивостей
Дослідження структури та магнітопружних властивостей систем з пониженою розмірністю
в області низькотемпературних  фазових переходів


Група низькотемпературних магнітних досліджень

 
керівник   Десненко В. О.
e-mail:desnenko@ilt.kharkov.ua
кандидат фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник
SQUID-магнетометр для вимірювання магнітної сприйнятливості та намагніченості в магнітних полях 0 – 50 кЕ  при температурах 4.2300 K. 
вверх

Група магнітооб’ємних досліджень

керівник   Панфілов А. С.
e-mail:panfilov@ilt.kharkov.ua
кандидат фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник

Магнітні ваги для вимірювання статичної магнітної сприйнятливості та її анізотропії в магнітних полях 0.5 – 8 кЕ в температурному інтервалі 1.8 – 300 K.

Експериментальне обладнання дозволяє проводити:

  • Дослідження температурної залежності магнітної сприйнятливості в інтервалі температур 4.2 – 350 К та  полей до 1 Тл методом Фарадея з чутливістю метода ~ 10-9 emu. Діапазон вимірюваних значень сприйнятливості порядка (1–1000)х10-7 emu при відносній точності не гірше 0.5 %.
  • Дослідження ефектів тиску до 2 кбар в інтервалі температур 20.3 – 300 К за допомогою левітаційного методу, що зоснований на принципі свободного підвішування зразку що вимірюється в сильному неоднорідному магнітному полі. В якості середовища що передає тиск використовується газоподібний гелій. Відносна похибка вимірювань 0.03 %. 
    Близькі технічні характеристики має магнітометр маятникового типу, рухома частина якого розташовується безпосередньо у камері високого тиску. 
вверх

Група досліджень пружних властивостей твердих тіл

керівник Філь В.Д.
e-mail:fil@ilt.kharkov.ua
доктор фіз.-мат. наук 
професор

Обладнання

Відділом розроблено експериментальне обладнання, що дозволяє в автоматичному режимі проводити високоточні виміри швидкості й загасання звуку в сильнопоглинаючих середовищах. Діапазон температур – 1,7-350 К, магнітних полів – до 5,5 Тл. Зокрема, було розвинено «ноніусну» методику, яка придатна для вимірів швидкості звуку в зразках субміліметрових розмірів.

вверх


Група дослідження структури та магнітопружних властивостей систем із зниженою розмірністю в області низькотемпературних фазових переходів

керівник  Сіренко В.А.
e-mail:sirenko@ilt.kharkov.ua
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук

Рентгенівський дифрактометр ДРОН-2, оснащений оригінальними кріогенними модулями: кріостат для вимірювань в стаціонарному магнітному полі до 50 Ке в області температур 10 - 300 К, автономний гелієвий  комбі-кріостат для всіх типів рентгенівських досліджень в інтервалі температур 10-300 К. 

Рентгенівська установка УРС-55. 

вверх

Група теоретичних досліджень електронних спектрів та магнітних властивостей

керівник  Гречнєв Г. Є.
e-mail:grechnev@ilt.kharkov.ua
доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник

Методи розрахунків

Використовуються сучасні взаємодоповнюючі методи обчислювальної фізики твердого тіла, що призначені для проведення самоузгоджених розрахунків зонної структури твердих тіл в рамках теорії функціонала щільності: метод лінеаризованих МТ (muffin tin) орбіталей, як в приближенні атомних сфер (LMTO-ASA), так і з повним потенціалом (FP-LMTO), а також методи приєднаних плоских хвиль (FP-LAPW) та псевдопотенціалів (PP).

Методи LMTO-ASA та FP-LMTO модифіковані для проведеня самоузгоджених розрахунків спін-поляризованої електронної структури в присутності зовнішнього магнітного поля.

вверх