B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering
of the National Academy of Sciences of Ukraine

International Conference for Professionals & Young Scientists

LOW TEMPERATURE PHYSICS

June 4 - 8, 2018 | Kharkiv, Ukraine

Program Committee

Chair: Prof. Sergey Gnatchenko, Full Member of NASU, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Vice-chair: Dr. Gennadiy Grechnev, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)

Dr. Viktor Chabanenko, DonFTI NASU (Kyiv, Ukraine)
Dr. Oleksandr Dolbin, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Dr. Mykola Glushchuk, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Andrzej Jezowski, Institute of Low Temperature and Structure Research PAS (Wroclaw, Poland)
Dr. Oleksandr Kalinenko, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Dr. Gennadii Kamarchuk, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Viktor Karachevtsev, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Mykola Kharchenko, Full Member of NASU, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Yuriy Kolesnichenko, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Dr. Oleksandr Kordyuk, Corresponding member of NASU, IMP NASU (Kyiv, Ukraine)
Dr. Ilya Krive, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Dr. Volodymyr Maidanov, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Yuriy Naidyuk, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Vasyliy Natsik, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Dr. Anatoliy Negriyko, Corresponding Member of NASU, Institute of Physics NASU (Kyiv, Ukraine)
Prof. Oleksandr Omelyanchouk, Corresponding Member of NASU, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Dr. Pavel Pal-Val, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Leonid Pastur, Full Member of NASU, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Eduard Rudavskii, Corresponding Member of NASU, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Elena Savchenko, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Dr. Sergiy Shevchenko, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Dr. Svyatoslav Sokolov, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Mykhailo Strzhemechny, Corresponding Member of NASU, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Andrzej Szewczyk, Institute of Physics PAS (Warsaw, Poland)
Prof. Yevgen Syrkin, ILTPE NASU (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Alexander Vasiliev, Moscow State University (Moscow, Russia)

Organizing Committee

Chair: Olena Vatazhuk
Vice-chair: Nataliia Mysko-Krutik
Secretariat: Anastasiya Lyogenkaya and Nina Gamayunova
Accommodation questions: Maksym Barabashko

Vusal Geidarov
Tetiana Haidamak
Anna Herus
Yuliya Horbatenko
Marina Kolodyazhnaya
Valentin Koverya
Denis Laptev
Eugene Petrenko
Sergii Poperezhai
Yuriy Shapovalov

Design by Anton Klimkin
Web support by Svitlana Golovko